• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


education

ELF project Haukivuori school - index


 • information art education index
 • ELF-project Haukivuori school index
 • printing workshop in Saksala ArtRadius
 • snow sculpture workshop in the forest LABYRINTH
 • invitation workshop in the old people's home of Haukivuori

 • The multi disciplinary elf project of Pirkko Vartio-Viljakainen has taken place with students of the secondary school in Haukivuori. The main idea is to make a link to the old histories of the region.

  These stories are still alive with old people and children and young people can be informed by their parents and grandparents. Reading, writing and visualizing about the content and meaning of elves the nature will get a new point of view.

  Pirkko wrote in Finnish about her plan:

  MITÄ
  Esihisoriallisen opetusmateriaalin suunnittelu ja kokoaminen DVD:lle. Aihakokonaisuuden avaaminen ja opettaminen kuvataiteen sisällä Etelä-Savon alueella. Opetusmateriaalin kokoaminen yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon, Suomen kansanrunousarkiston, Mikkelin taidemuseon sekä Ristiinan kalliotaideyhdistyksen kanssa. Materiaali on myyttisiä tarinoita; haltijatarinoita, tietäjäperinnettä, luontouskomuksia jne. Kuvamateriaalina kuvastoa esihistoriallisista paikoista ja tavoista arkistojen kautta sekä projektin tuotosten kuvaaminen. Opetusmenetelmiä sovelletaan käytännössä erilaisten oppijoiden ryhmissä yhteisötaiteen keinoin projektin aikana, sekä taltioidaan näitä tapahtumia.

  MIKSI
  Esihistorialla on vahva merkitys juuriimme juuri Etelä-Savon alueella. Esihistoria on ikiaikaista paikalliskulttuuriamme, johon voi luoda uudenlaisen katseen nykypäivän elämänmenosta. Tarkoituksena on tuoda esihistoriaa lähemmän tätä päivää, soveltaen aihepiiriä nykyiseen kuvataideopetukseen. Tarkoituksena on nostaa esiin ympäristömme kulttuuriarvo, muinaishistoria ja luonnonmerkitys ihmiselle ikiaikaisena voimavarana. Olen käsityönopettajana toteuttanut useita opetusprojekteja liittyen paikalliskulttuuriin, ja halunnut linkittää opetusta paikallisten arvojen ja merkitysten löytämiseen ja esilletuomiseen.Tarve opetusmateriaalin kokoamisesta on lähtenyt esihistoriallisen, paikallisen opetusmateriaalin puuttumisesta.

  KETKÄ JA KENEN KANSSA
  Projektivastaava ja pro - gradutyön tekijä Pirkko Vartio-Viljakainen, kuvataidekasvatuksen opiskelija, Lapin yliopisto.
  Savonlinnan maakuntamuseo, esihistoriallisten löytöpaikkojen inventointi.
  Suomen kansarunousarkisto, arkistoidut alueelliset myyttiset tarinat, uskomukset.
  Ristiinan kalliotaideyhdistys, tutkumustyö ja kuvamateriaali, retket.
  Paikallinen luontomatkiluyrittäjä
  Paikallinen kuvataiteilija

  Yhteistyötä tehdään paikallisten toimijoiden kanssa, koska on tärkeää saada esihistoria- aihekokonaisuus puhumaan omaa kieltämme. Projekti yhteistyössä tulee olemaan mukana paikallinen koulu, kyläyhteisö sekä Saksalan taidekeskus Haukivuorelta.

  MISSÄ JA MILLOIN
  Ensimmäinen opetusprojekti on toteutettu Anttolan yhtenäiskoulussa lukuvuonna 2006- 2007. Opetusmateriaalin kokoaminen on alkanut vuoden 2009 tammikuussa. Syksyllä 2009 toteutuu yhteisötaiteellinen projekti Haukivuorella, Saksalan taidekaskuksessa.

  Opetusprojektien jälkeen kootaan dokumentoitu aineisto hyödynnettäväksi opetuskäyttöön. Opetusmateriaalia kootaan edelleen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tutkimustyö jakautuu näille kahdelle vuodelle.

  TAVOITTEET
  Projektin tavoitteena on suunnitella ja koota esihistoriallinan opetusmateriaali kuvataiteen opetuskäyttöön. Tavoitteena on kohottaa ja voimauttaa oman ympäristön merkitystä ja arvoa kouluyhteisössä ja kyläyhteisössä. Asuinympäristön esihistoriallinen tausta ei välttämättä kosketa nuoria tai paikallista muuta väestöä, ellei sitä oteta esille tämän päivän elämään, keskusteluun ja opetukseen. Yhteistyö ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on yhtenä merkittävänä tavoitteena, kun tehdään koko koulun yhteisöllistä taideprojektia tai kyläyhteisössä tapahtuvaa taidetapahtumaa. Tavoitteena opetusmateriaalin valmistumisen lisäksi on tuoda opetukseen uusi näkökulma paikalliskulttuurista paikallisella tasolla ja tuoda virikkeitä ja elämyksiä kuvataidekasvatuksen kautta.

  MENETELMÄT JA TYÖTAVAT
  Anttolan yhtenäiskoulun koko koulun yhteisöllisessä taideprojektissa käytimme kattofreskon valmistamiseen kankaanpainotekniikka, sillä projektin yksi merkittävistä tavoitteista oli myös koulun vihtyvyyden, aulatilan akustiikan parantaminen. Tähän saimme Sammon koululahjoitus rahoitusrahoituksen.

  Saksalan taidekeskuksen pihamaalla tapahtuvaan ympäristötaidetapahtumaassa on tarkoitus käyttää kierrätymateriaaleja ja tulitaidetta. Lapsille suunnattu esihistoriallinen
  labyrintti luonnonmateiaaleista on suunnitteluvaiheessa. Tukirakenteiden valmistaminen, sekä alueen erilaisten pyhien paikojen kartoitus on meneillään. Ajatuksena on muinaisen ajan ja nykyisyyden kohtauspaikka. Myytiset paikalliset tarinat muinaisesta haltijauskosta ja luontouhteesta ovat pohjana työskentelylle, samoin inventoidut esihistorialliset löytöpaikat retkineen ja kuvineen.Teos toteutetaan yhteisöllisen taidekasvatuksen keinoin. Projektien taltiointi tuottaa sovellettavaa opetusmateriaalia. Materiaalin editoinnissa ja ulkoisen asun toteutuksessa käytetään paikallista animaatiotaiteilijaa.

  AIKATAULU
  Projektin suunnittelu ja kartoitustyö tapahtuu kevään 2009 aikana. Suunnitelma Saksalan taidekeskuksen kanssa elää ja etsii toteutustapojaan kevään ja kesän 2009 aikana. Syksyllä 2009 toteutuu varsinainen projekti Haukivuorella Saksalan taidekeskuksessa. Opetusmateriaali valmistuu keväällä 2010. Tarkempi projektiaikataulu tarkentuu
  suunnitelmien edetessä kevään 2009 aikana.

  TAUSTATEORIAA
  Yhteisöllinen taidekasvatus
  Ympäristö- ja yhteisötaide
  Kokemuksellisuus, toiminnallisuus
  Museoiden esihistoriatietous
  Mikkelin taidemuseo, Savonlinnan maakuntamuseo, Kiasma, Emma
  Suomen kansarunousarkisto
  Ristiinan kalliotaideyhdistys
  Etelä-Savon taidetoimikunta
  Myyttisiä tarinoita, Lauri Simonsuuri, SKS 1947

  SUUNNITELMA YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖANALYYSISTÄ
  Projektin pohjana käytetään museoiden kokoamaa tietoa, esihistoriallisista löytöpaikoista ja muinaisista myyttisistä tarinoista ja uskomuksista.
  Kokemus- ja elämyspohjaisuus.

  ARVIOIDUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET
  Esihistorialline paikallinen opetusmateriaali tuo opetukseen monipuolisuutta ja avaa aihekoknaisuuksien opettamista. Omat esihistorialliset juuret elävät vielä iäkkäiden ihmisten muistitiedossa, mutta ovat katoamassa vähitellen. Merkittävää on tallentaa esihistoriallista kulttuuriperintöämme kuvataidekasvatuksen opetuskäyttöön. Esihistoriallisten tapojen ja uskomusten sekä luontosuhteen merkityksen tuominen esille tuottavat elämyksiä ja uusia virikkeitä tämän päivän kiireiseen elämänmenoon. Merkittävää on paikallisen ympäristö- ja esihistoriatietoisuuden ja arvostuksen kasvattaminen.

  TIEDOTUSSUUNNITELMA
  Tiedottamisessa käytetään paikallisia tiedotusvälineitä ; paikallislehdet ja paikallisradio- ja TV-toimitus. Valtakunnallista TV-kanavaa informoidaan myös tapahtumien aikana.

  The project has started in autumn 2009 and will be finished in spring 2010. After that practical period Pirkko will write her theses art education. The plan will be change during the working period.

  This project is also connected with the international collaboration project CROSSROADS SAKSALANHARJU.

  In April 2010 there was a final presentation in the Old Peoples Home - Kotikartano in Haukivuori.

        information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend